'Ti Chengzhong Gaoju' by Cen Can (715-770), translated by John for 2017/18.
Calligraphy by Ma Chengxiang from the book Tangshi Shufa.